O nas

          Osobom zgłaszającym się do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego SOPRY udzielamy porad i konsultacji specjalistycznych:
• psychologicznych
• prawnych.
          Pomoc udzielana jest w formie indywidualnych  i grupowych spotkań z psychologiem lub prawnikiem, oraz w postaci warsztatów zdobywania umiejętności osobistych zarówno z zakresu psychologii jak i korzystania z prawa.
          Odbiorcami naszych działań są:
• osoby, które cierpią z powodu alkoholizmu lub przemocy ze strony najbliższych, 
• osoby współuzależnione i z rodzin dysfunkcyjnych,
• osoby będące w kryzysie psychologicznym, osobistym lub rodzinnym.

          Wszystkim tym osobom pomagamy odzyskać równowagę psychiczną, uczymy jak powstrzymać przemoc, jak radzić sobie z negatywnymi następstwami zdarzeń traumatycznych, jak zapobiegać dalszej destrukcji.
          Celem naszym jest:
• wyposażenie osób zgłaszających się do nas po pomoc w podstawową wiedzę na temat choroby alkoholowej,
• poprawa funkcjonowania osób w rodzinie,
• zmniejszenie negatywnego wpływu osoby uzależnionej na funkcjonowanie rodziny,
• ochrona przed przemocą małżeńską i rodzinną, przeciwdziałanie maltretowaniu i zaniedbywaniu dzieci oraz wykorzystywaniu emocjonalnemu i seksualnemu,
• zmniejszenie rozmiarów naruszenia prawa w życiu rodzinnym,
• poprawa relacji w rodzinie,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości, dążenia do samodzielności i niezależności osób uwikłanych w problemy rodzinne
          Działania nasze polegają na:
- informacji, edukacji, konsultacji i poradnictwie (prawnym, psychologicznym, terapeutycznym),
- interwencji w kryzysie osobistym (wsparcie emocjonalne, przygotowanie interwencji w rodzinie alkoholowej celem zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia terapii),
- prowadzeniu grupowych spotkań terapeutycznych dla członków rodzin z problemem alkoholowym lub z przemocą,
- przeprowadzaniu  zajęć  warsztatowych o charakterze treningowym.

          Współpracujemy z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS), z policją (Komisariat IV i VII),  sądami, kuratorami wydziału rodzinnego i karnego, Centrum Interwencji Kryzysowej,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (MOPR), Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS), Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Instytutem  Psychologii Zdrowia w Warszawie i innymi.
          W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania realizowaliśmy wiele projektów korzystając z dofinansowania przez Urząd Miasta lub Urząd Marszałkowski, ale też (jak w latach 2010 - 2012 oraz 2014 i 2016) korzystając wyłącznie z bezpłatnej społecznej pracy psychologów i prawnika.
Wszelka pomoc uzyskiwana w Stowarzyszeniu SOPRA jest całkowicie bezpłatna.
W ciągu lat działania SOPRA udzieliła  pomocy ponad 3000 osób w postaci ponad 8000 porad i konsultacji.

Liczba członków  stowarzyszenia w poszczególnych latach ulega  zmianom i kształtuje się na poziomie 20 – 30 osób.

Wpływy z 1% podatku od osób fizycznych:

2005r. – 2183,80zł

2006r. – 1653,29zl

2007r. –   655,40zł

2008r. – 1941,90zł

2009r. – 5122,14zł

2010r.– 2009,10zł

2011r. – 2907,80zł

2012r. – 7680,44zł

2013r. - 6720,30zł

2014r. - 9376,40zł

2015r. – 5053,60zl

2016r. –

          Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez wpływów z 1%, składek członkowskich i darowizn. Szczególnie w latach 2010 – 2012 oraz 2014 i 2016, gdy Stowarzyszenie nie korzystało z dotacji, a swoją pracę opierało na pracy społecznej 2 psychologów i prawnika. Wówczas te fundusze mogliśmy poświecić na niezbędne wydatki administracyjne, bez których Stow. nie mogłoby istnieć.
          Wszystkim osobom, które przekazały w deklaracji podatkowej 1% na cele naszego Stowarzyszenia - przyczyniając się do jego dalszego istnienia i służenia pomocą  osobom cierpiącym z powodu alkoholizmu lub przemocy w swojej rodzinie  - serdecznie dziękujemy.